Du er her:

Resultater nasjonale prøver - LESING, REGNING og ENGELSK

Hva er nasjonale prøver, og hvorfor har vi nasjonale prøver?

Nasjonale prøver skal vurdere hvordan skolen lykkes med å utvikle de grunnleggende ferdighetene til elevene i lesing og regning og i deler av faget engelsk.

De grunnleggende ferdighetene er å kunne:
• uttrykke seg muntlig
• uttrykke seg skriftlig
• lese
• regne
• bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er viktige for læring og utvikling i alle fag og har mye å si for hvordan elevene klarer seg på skolen, og seinere i livet.

Prøvene i regning og lesing er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk fokuserer på leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Skolen må se på informasjon fra prøvene i sammenheng med annen informasjon om elevene. Prøvene
skal komme til nytte for utviklingen til den enkelte elev i samarbeid mellom lærer, elev og foreldre.

Elever på 5. og 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing og regning.

Prøvene i engelsk og regning er elektroniske prøver, prøvene i lesing gjennomføres på papir.

Mestringsnivåer og beregning av gjennomsnitt

Elevene fordeles på de ulike nivåene ut fra poengsummen sin på prøvene. Resultatene blir presentert ved hjelp av en skala med ulike mestringsnivå.

Skala for 5. trinn har  tre mestringsnivå hvor mestringsnivå 1 er lavest. På 8. og 9. trinn er det fem mestringsnivå hvor mestringsnivå 1 er lavest.

Resultatene er oppgitt som gjennomsnittlig mestringsnivå for trinnet.

 

Hvordan følges resultatene opp?

Løding skole er en 1-4 skole, og gjennomfører derfor ikke de nasjonale prøvene. Vi har et godt samarbeid med Tverlandet skole. Resultatene fra de nasjonale prøvene følges opp i samarbeid med Tverlandet skole. Noen av lærerne ved Løding skole er til stede under gjennomføringene av de nasjonale prøvene på Tverlandet skole. De fører samtaler med elever og lærere ved skolen i etterkant av prøvene.  Skolene skal ha felles oppfølging og refleksjon i etterkant av prøvene.

Skolen har stor fokus på lesing, og alle leseresultatene/kartleggingsprøver til den enkelte elev/klasse og trinn følges nøye opp. Ledelsen analyserer resultatet sammen med leseveileder og lærerne. Ulike tiltak blir drøftet og satt i verk.

Lærerne tar kontakt med ressursteamet ved skolen når det er nødvendig, og ressursteam drøfter videre tiltak sammen med lærer og foresatte. Skolen samarbeider med elev og foresatte for å forbedre den enkelte elevs læring og resultat, og konkrete tiltak iverksettes.

Løding skole ønsker å være i dialog med foreldre om hvordan vi sammen kan styrke elevens læringsutbytte gjennom fokus på mestring og utfordring. Vi er fornøyd med at vi stadig forbedrer oss, og at vi har et positivt og tett samarbeid med FAU.