Du er her:

Resultater Elevundersøkelsen - SOSIAL TRIVSEL

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevens læringsmiljø og gjennomføres på 7. og 10. trinn.

Løding skole er en 1. - 4. skole, og gjennomfører derfor ikke  elevundersøkelsen.

Elevundersøkelsen gjennomføres på 7.  og 10. trinn. Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevens subjektive opplevelse av hvordan de trives på skolen.

Vår visjon er «Trygghet og trivsel blant barn og voksne, får aktiv læring til å vokse.»

Løding skole er en PALS skole. Pals står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Kjernepunkter i PALS er ros, oppmuntring, belønning, positive konsekvenser, grensesetting, forutsigbare negative konsekvenser og problemløsning.

Løding skole har klasseledelse som et satningsområde, og mener god klasseledelse er en forutsetning for å skape et godt læringsmiljø for elevene, noe som igjen fører til trivsel,  motivasjon og  økt læringslyst.

Vi har som mål å arbeide for:

  • Gode relasjoner mellom voksne og elever og mellom elever.
  • Gi god klasse - og læringsledelse med tydelige forventninger.
  • God klasseledelse skaper et godt læringsmiljø for elevene, økt motivasjon og økt læringslyst.